Vlaams regeerakkoord 2009-2014 : Omgaan met gelijke kansen en diversiteit

Op pagina 27 van het Vlaams regeerakkoord staat een alinea over het gelijke kansen en diversiteit die voor leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs van belang kan zijn. Ik haal dat deeltje uit het regeerakkoord. Verder vind je de link naar het hele regeerakkoord, waar nog meer informatie over het luik onderwijs te vinden is. (vanaf pagina 24)

Omgaan met gelijke kansen en diversiteit

Elke leerling heeft recht op onderwijs en gepaste begeleiding. De uitdaging van de diversiteit op school vraagt dat we inzetten op zorg, gelijke onderwijskansen en taalvaardigheid. We voorzien daarvoor de nodige middelen.

We integreren de GOK-uren in de reguliere omkadering van basis- en secundair onderwijs tegen het einde van de lopende GOK-cyclus. Ook de middelen voor Rand en Taal worden geïntegreerd in de algemene omkaderingsmiddelen. ‘Thuistaal niet Nederlands’ wordt daarom een onafhankelijke indicator in de berekening van de omkaderingsmiddelen.

We bouwen verder aan een kwalitatief en modern buitengewoon onderwijs. Alle kinderen die het gewoon onderwijs aankunnen, moeten – net als in het buitengewoon onderwijs – ook daar kunnen rekenen op voldoende en kosteloze zorg. Om dit aanbod structureel te verbeteren, is er een decreet Leerzorg nodig dat geleidelijk geïmplementeerd wordt op basis van een breed maatschappelijk draagvlak, ook in het onderwijs.

In het kader van leerzorg worden regelingen voor tolkenvoorzieningen geëvalueerd en, waar nodig, versterkt en verbreed.

We waken erover dat de maatwerkbenadering effectief voldoende middelen krijgt om alle kinderen, jongeren en volwassenen gelijke onderwijskansen te bieden. Bovendien wordt er bijzondere aandacht besteed aan de taalvaardigheidsontwikkeling bij kinderen, jongeren en volwassenen die problemen hebben (dyslexie, doofheid ...) met de verwerving van gesproken en geschreven Nederlands. Voor doven verdient de Vlaamse gebarentaal een prominentere plaats.

De organisatie van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs moet verbeterd worden. De minister van Onderwijs en Vorming is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer, maar kan De Lijn niet aansturen. Daarom moet er een duidelijke taakverdeling komen tussen de verschillende actoren (Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, De Lijn, de scholen,...).

Via een actieplan zetten we in op de verbetering van de taalvaardigheid Nederlands in ons onderwijs. Vooral voor anderstalige kinderen, jongeren en volwassenen vergroot dat hun kansen in en via het

27onderwijs. Iedere school voert een expliciet taalbeleid, waarover de onderwijsinspectie jaarlijks rapporteert. Op basis van een consensusmodel, met onder meer de koepels van onderwijsverstrekkers, wordt het beleid jaar na jaar geprofessionaliseerd.

De ouders van niet-Nederlandstalige kinderen moeten zelf ook het Nederlands beheersen. De overheid moet daarom zorgen voor een voldoende dekkend aanbod NT2 op of in de onmiddellijke omgeving van de school. We moeten de ouders ook, via de school, stimuleren om in te gaan op dat aanbod.

We streven ernaar dat de overheid school- en studietoelagen automatisch toekent.

De repercussies van de nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs en de maximumfactuur worden geëvalueerd. Kostenbeheersing en gerichte investeringen verminderen de school- en studiekosten.

Met het oog op de realisatie van een gezamenlijk aanbod ‘levensbeschouwing’, naast de huidige keuzemogelijkheden binnen het officieel onderwijs, maken we de samenwerking mogelijk tussen de aanbieders van de verschillende levensbeschouwelijke vakken.

We creëren een decretaal kader voor aanmeldingsprocedures voor de inschrijving. Dit doen we op basis van de evaluatie van de lopende experimenten. De decretale regels voor het inschrijvingsbeleid moeten toelaten dat scholen streven naar een goede sociale mix.

De Vlaamse Regering versterkt haar inspanningen om de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs te garanderen. De maatregelen die voorgesteld werden op de Rondetafelconferentie over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, worden versneld ingevoerd.

Bram Faems
School/onderwijs

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Bijgewerkt: 21-09-2009
Nummer: 14838
Onderwijsbehoefte
Algemeen
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
buitengewoon onderwijsdiversiteitgelijke kansenoverheidregeringVlaams regeerakkoord 2009-2014leerzorg