STARTDAG VLOR : Woensdag 17 september 2008 (deel 1)

Voor wie graag wat meer wil weten over de opdracht van de onderwijsstructuur: de VLOR.

Aanvankelijk kan het erg technische informatie lijken, maar wie verder durft kijken dan zijn of haar klas, zal merken dat er echt wel knap werk verricht wordt door beleidsmakers.

Geen ‘stroop aan de baard', maar oprechte proficiat. Net zoals u dagelijks uw volle inzet voorleeft in de klas/ in het directiekantoor/ op andere diensten: bij uw begeleiding naar kinderen, jongeren en volwassenen!

Onder het logo van de VLOR stond de titel: Wijs beleid door overleg.

Dat er veel aanwezigen waren, betekent op zich al dat er interesse is vanuit alle geledingen en onderwijstypes en -koepels.

Op de deelnemerslijst van de aanwezigen stonden dan ook verscheidene organisaties. Mooi. Onderwijs leeft: ook buiten de vier klasmuren!

Na de verwelkoming door Ann Demeulemeester (voorzitter VLOR) en "Een blik op wat was en wat komt" door Mia Douterlungne  (administrateur-generaal VLOR):

1.instrumenten VLOR:

-advies op verzoek

-advies op eigen initiatief

-overleg via raden, platformen en commissies

-conventionele opdrachten

-studie/ probleemverkenningen

 

2.financiering onderwijs:

advies 2007-2008

-financiering werkingsmiddelen leerplicht onderwijs

-vereenvoudiging studiefinanciering (ODXVIII)

m.a.w. gelijke middelen voor elk kind ook al is heeft het een verschillende achtergrond.

 

3.structuur onderwijsaanbod:

2007-2008

HBO

-probleemverkenning tertiair onderwijs

-advies discussienota hbo

-HBO proefproject inschaling

 

2008-2009

HBO

-advies voorontwerp van decreet HBO

-samenwerkingproject HBO-opleidingen

 

 

2007-2008 + 2008-2009

secundair onderwijs

-adviezen nieuwe studierichtingen

-adviezen programmaties

-werkgroep hervorming secundair onderwijs

-probleemverkenning overgang basis-secundair onderwijs

-advies leren en werken

 

2007-2008

Hoger onderwijs

-probleemverkenning flexibilisering HO

-advies flexibilisering Vlaams HO

-advies ‘onderwijs: kiem van onderzoek & innovatie' i.s.m. Vlaamse Raad Wetenschapsbeleid

 

2008-2009

Hoger onderwijs

-advies over basisdecreet

-advies over sociaal statuut van de student

 

2007-2008 + 2008-2009

levenslang & levensbreed leren

-advies over modulaire opleidingsprofielen in V.O.

-advies over programmatie in V.O.

-advies over referentiekaders opleidingen V.O.

-advies over werkplekleren in het V.O.

vb.: stages in het werkelijk leren.

 

4.aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt:

Zowel op Vlaams als op Europees beleid is en blijft dit een belangrijke invalshoek.

commissie ova & sectorcommissies

-omgevingsanalyses

-hervormingen studieaanbod

-onderwijsluik sectorconvenanten

rapport:

°beperkte kennis onderwijssystemen

°beperkte aandacht V.O.. & BUO

°toenemende vraag bijkomende attesten

°probleemverkenning competentie-ontwikkelend onderwijs

°advies leren & werken (2007 - 2008)

°advies Vlaamse kwalificatiestructuur (2008-2009)

°advies certificaatsupplementen (2008-2009)

 

5.zorgzaam onderwijsbeleid:

2007-2008

-leerzorg: werkgroepen draagkracht & competentie-ontwikkeling

(blijft cruciaal)

-project leer-kracht veer-kracht http://www.leerkracht-veerkracht.be/cms2/

(werken met kinderen met gedrags- en emotionele problemen)

-advies kinderen/ jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

-probleemverkenning publieke info over scholen

 

2007-2008:

Hoger onderwijs

-advies invulling aanmoedigingsfonds HO

-advies registratie studenten met functiebeperkingen

-advies registratie studenten uit kansengroepen

 

2008-2009:

-advies voorontwerp van decreet leerzorg

-advies voorontwerp van decreet kwaliteitszorg

-advies profiel CLB

-conferentie leerlingenbegeleiding

 

6.brede opdracht onderwijs:

2007-2008 eindtermen & ontwikkelingsdoelen:

(= kerntaak van de vlor: aanpassingen aan Nederlands)

-standpunt wijze aanpassen eindtermen

-advies herziening eindtermen en ontwikkelingsdoelen Nederlands & moderne vreemde talen

-advies ontwikkelingsdoelen voor buitengewoon onderwijs

-publicatie ‘Frans leren in basisschool'

2008-2009 eindtermen & ontwikkelingsdoelen:

-advies over wereldoriëntatie, wetenschappen & vakoverschrijdende eindtermen

probleemverkenning "juridisering in onderwijs"

 

advies internationaliseringsagenda

onderwijs

-curriculum

-mobiliteit & internationale uitwisseling

-professionaliseringstrajecten docenten & leraren

-globaal ondersteuningsbeleid

-ondersteuningsagentschap

 

7.overleg:

overleg gelijke onderwijskansen

handleiding voor begeleiders van begeleiders

"OOg voor meer gelijke onderwijskansen"

(reeds 17 jaar lang)

 

Aantal adviezen per deelraad per werkingsjaar:

4 jaar 67 adviezen: 21 lager/ 57 secundair/ 23 hoger/ 53 levenslang levensbreed leren

 

2008-2009: naar een nieuwe legislatuur

-memorandum

-internationaal onderzoek EUNUC: ‘de rol en impact van onderwijsraden in Europa'

de VLOR:

-breed gedragen overlef <-> gesloten beleidsvorming

-belang van eigenaarschap

 

 

...kwamen de volgende items aan bod: XXXX (zie deel 2: verwijzen naar kc bijdrage link!)

1."Scholen in de publieke ruimte: tussen antwoord en verantwoording"

prof. dr. Eric Verbiest (lector schoolontwikkeling en schoolmanagement Fontys Hogescholen; gastprofessor onderwijsinnovatie, universiteit Antwerpen

 

2."Schools and the Demands of the 21st Century: Finding the Right Balance"

prof. dr. Peter Mortimore (Former Director of the Institute of Education,University of London; Hans Christian Andersen international professor, University of Southern Denmark)

 

3.Kort debat

4."Kwaliteitszorg in het onderwijs: evenwichtig vernieuwen. een interessante evenwichtsoefening."

Frank Vandenbroucke (Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming)

Wegens politieke redenen kon de minister niet aanwezig zijn en kon de adjunct-kabinetschef mijnheer Geert Schelstraete de tekst naar voor brengen, hier en daar met een pittige kwinkslag.

Vervolg: https://www.klascement.net/krant/6734/

 

Website met info

Steven Duyver
Leerkracht
Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebonden
Info
Artikel
Bijgewerkt: 02-11-2010
Licentie:
Feedback
Nog geen score
0 keer favoriet
0 reacties
3598 bezoekers
Categorie
Informatie - Bespreking
Trefwoorden
gelijke kansenbeleidonderwijsraadpublieke ruimtestartdagVLOR
Projecten
Functie
Leerkracht (docent)
Directie (of lid van)
GOK- of zorgcoördinator, ondersteuner
Pedagogisch begeleider
Ander
Inspectielid
Auteur
VLOR
www.vlor.be/
Taal
Nederlands
Onderwijssysteem
Vlaams
Laatste aanpassing
Steven Duyver 02.11.2010

Ontdek ook