Howest, de hogeschool West-Vlaanderen

Howest wil een toonaangevende speler zijn in het hoger onderwijslandschap. Anticipating the future is het leidmotief en de drijfveer. Als kenniscentrum wil Howest strategisch anticiperen op en beantwoorden aan de behoeften van de maatschappij in het algemeen en het brede werkveld in het bijzonder. Hiervoor geeft Howest haar opleidingen een toekomstgerichte invulling en kiest bewust voor nieuwe profielen. Op die manier werkt Howest mee aan het ombuigen van een brain drain in West-Vlaanderen naar een brain gain.

Howest maakt deel uit van het sociaal en economisch weefsel van haar regio. Met het bedrijfsleven, de diensten- en zorgsector en met de overheid vormt Howest de triple helix die mee sturing en invulling geeft aan het welzijn en de welvaart. Haar opleidingenportfolio biedt alle actoren de mogelijkheid om hun competenties permanent te verfijnen of om nieuwe competenties te verwerven.

Howest creëert inspirerende en empowerende leer- en leefgemeenschappen, ontmoetingsplekken waar leren, studeren, ontdekken en ontmoeten in een comfortabele, inspirerende omgeving mogelijk is, en die kruisbestuiving en synergie faciliteren.

Geëngageerde opleidingsteams coachen de studenten doorheen hun traject. De studenten ontwikkelen future proof competenties in een praktijkgerichte context. Doorheen de opleiding nemen ze steeds meer verantwoordelijkheid op voor hun eigen leerproces. Met een open geest leren ze van en met elkaar en met het werkveld. Multidisciplinaire projecten in onderwijs, onderzoek en dienstverlening creëren een duidelijke meerwaarde en versterken het onderwijs. Daarnaast ontwikkelen ze ook internationale en interculturele competenties. Creativiteit, innoverend denken en handelen en ondernemingszin zijn hefbomen om hun grenzen te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dit maakt Howest alumni tot gewilde professionals.

Howest kiest haar medewerkers met zorg. Ze zijn voor Howest een kritieke succesfactor. Howest heeft gepassioneerde medewerkers die zich identificeren met de missie en de visie. Zij delen en dragen de waarden van Howest uit. Ze inspireren en empoweren elkaar en hun studenten. Ze denken en handelen vanuit een internationale professionele en praktijkgerichte context. Hun expertise wordt door alle actoren gewaardeerd.

Howest creëert voor haar medewerkers een klimaat waarin ze ruimte en vertrouwen krijgen om initiatief te nemen. (Opleidings)teams worden complementair samengesteld, rekening houdend met het geheel van competenties en de persoonlijkheid van de medewerkers. Autonomie en teamwerking stimuleren drive en dynamiek.

Howest realiseert haar missie met een open blik op de wereld. Bij het maken van haar beleidskeuzes, speelt Howest flexibel in op de zich wijzigende behoeften van de maatschappij en het talent van haar medewerkers. Dit impliceert dat Howest op een bewuste en duurzame wijze met haar beschikbare middelen omgaat. Howest streeft naar een kwaliteitscultuur waarin studenten, alumni, werkveld en medewerkers actief reflecteren en participeren.

 

Recentste leermiddelen

Er werden geen leermiddelen gevonden om weer te geven.