Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen

Het steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen organiseert het peilingsonderzoek in Vlaanderen.

Peilingen zijn grootschalige toetsafnames bij een representatieve steekproef van Vlaamse scholen en leerlingen. Met de peilingstoetsen gaan we na of leerlingen een bepaalde groep van eindtermen (of ontwikkelingsdoelen) behalen. Als we de toetsen analyseren kunnen we uitspraken doen over het behalen van de eindtermen (of ontwikkelingsdoelen) op het niveau van het Vlaamse onderwijssysteem. Naast een schatting van het percentage leerlingen dat een bepaalde groep eindtermen (of ontwikkelingsdoelen) bereikt, wordt er in de peilingen ook nagegaan of er systematische verschillen zijn in prestaties tussen scholen, klassen en leerlingen en of deze verschillen samenhangen met bepaalde school-, klas- of leerlingenkenmerken. Om de relatie tussen prestaties en achtergrondkenmerken na te gaan wordt er bij een peiling extra informatie verzameld via leerling-, ouder-, leerkracht- en directievragenlijsten.

Om uitspraken te doen over het behalen van de eindtermen moeten we goede toetsen opstellen. Dit wordt gedaan door een team van experten. Wij willen jullie de kans geven om via KlasCement gebruik te maken van enkele opdrachten uit de peilingen om zo in de klas te werken aan enkele specifieke eindtermen (of ontwikkelingsdoelen). Aangezien we maar een beperkt aantal opdrachten kunnen delen nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de paralleltoetsen. Hiermee kan je als school zelf testen in welke mate jouw leerlingen de eindtermen bereiken en hoe je je verhoudt tot soortgelijke scholen in Vlaanderen. De paralleltoetsen zijn, na registratie, voor scholen gratis beschikbaar op de website www.paralleltoetsen.be.

Recentste leermiddelen

Alle leermiddelen van Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (10)