Privacyverklaring

De website www.klascement.net (hierna: het “Platform“) wordt aangeboden door:

KlasCement (hierna “KlasCement” of “Wij”)
Departement Onderwijs en Vorming
Hendrik Consciencegebouw 3A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
BTW BE0316.380.841

Contact: https://www.klascement.net/feedback

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Iedere persoon die het Platform bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die een profiel (account) aanmaakt en gebruik maakt van onze diensten (hierna de “Geregistreerde Gebruiker”) geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij.

Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jij als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Geregistreerde Gebruiker wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als “je/jouw”.

We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze Privacyverklaring word je op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die KlasCement kan doorvoeren met jouw persoonsgegevens.

1.2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn, in eenvoudige bewoordingen, alle informatie die het mogelijk maakt je te identificeren, eventueel door dergelijke informatie te combineren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals jouw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

2. Contactgegevens

Onze identificatie en algemene contactgegevens vind je op het Platform terug.

De contactgegevens van Onze Functionaris Gegevensbescherming zijn:

DPO Office Departement Onderwijs en Vorming
dpo.dov@vlaanderen.be
Hendrik Consciencegebouw 4B31
Koning Albert II-Laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt, en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1. Informatieverwerking

Afhankelijk van de hoedanigheid waarin je het Platform bezoekt of gebruikt (als Bezoeker of als Geregistreerd Gebruiker), kan KlasCement volgende persoonsgegevens opvragen en verwerken.

Persoonsgegevens Verwerkingsdoeleinden Rechtsgrond Bewaartermijn(*)

Browsegegevens van Bezoekers op basis van cookies: Gegevens met betrekking tot jouw bezoek/gebruik van Ons Platform:

 • IP-adres;
 • geografische locatie;
 • browsertype en -versie;
 • besturingssysteem;
 • verwijzingsbron;
 • duur van jouw bezoek;
 • paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van Je gebruik van de service.

De bron van de browsegegevens zijn het gebruik van niet-noodzakelijke cookies.

Deze browsegegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van het gebruik van het Platform.

Toestemming.

Zie de Cookieverklaring op het Platform.

De bron van de browsegegevens zijn het gebruik van noodzakelijke cookies.

Onze legitieme belangen, zodat het Platform technisch goed functioneert in overeenstemming met betrekking tot noodzakelijke cookies zoals bedoeld in Onze Cookieverklaring.

KlasCement­gebruiks­gegevens

Gegevens met betrekking tot jouw gepersonaliseerde profiel op het platform, met inbegrip van en niet beperkt tot de gegevens die zichtbaar zijn op je profielpagina:

 • bekeken leermiddelen;
 • favorieten en -mappen;
 • scores, reacties, berichten;
 • zoekacties;
 • leden die je volgt;
 • loginhistoriek;

De bron van deze gegevens is je gebruik van KlasCement.

Deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteiten van KlasCement te gebruiken en om de service te personaliseren voor elke geregistreerde gebruiker.

 • Uitvoeren van een contract tussen jou en Ons (Gebruiksvoorwaarden).
 • Ons legitieme belang, zodat het Platform de gepersonaliseerde diensten technisch kan aanbieden in overeenstemming met de noodzakelijke cookies zoals bedoeld in Onze Cookieverklaring.

De gegevens worden bewaard in combinatie met de accountgegevens tot jouw verzoek om ze te verwijderen.

Deze gegevens worden blijvend geanonimiseerd bewaard bij het verwijderen van de accountgegevens.

Voor de cookies zie de Cookieverklaring.

Accountgegevens

Gegevens over jou zoals en niet beperkt tot:

 • naam en voornaam;
 • woonplaats;
 • e-mailadres;
 • profielfoto (optioneel);
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • professionele gegevens;
 • over mezelf (optioneel);
 • persoonlijke website (optioneel);
 • sociale netwerken (optioneel);

De bron van de accountgegevens is de informatie die je opgeeft bij de creatie van je account.

De accountgegevens kunnen worden verwerkt om jouw gebruik van ons Platform en diensten (zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden) mogelijk te maken en te controleren.

 • Uitvoering van een contract tussen jou en Ons (Gebruiksvoorwaarden).
 • Met betrekking tot optionele gegevens: toestemming.

De gegevens worden bewaard tot jouw verzoek om ze te verwijderen.

Deze gegevens worden blijvend geanonimiseerd bewaard bij het verwijderen van de accountgegevens.

Publicatiegegevens

 • naam vermeld bij reacties op artikels;
 • naam vermeld bij leermiddelen.

De bron van de publicatiegegevens is de informatie die je plaatst voor publicatie op ons Platform.

De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om deze publicatie mogelijk te maken.

 • Toestemming.
 • Onze legitieme belangen, namelijk de juiste administratie van ons Platform.

De gegevens worden bewaard tot aan jouw verzoek om de publicatie te verwijderen.

Communicatiegegevens

Enkele voorbeelden:

 • via feedbackformulier;
 • contact via e-mail.

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die je Ons verstrekt wanneer je met Ons contact opneemt.

De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met je en het bijhouden van gegevens.

Legitiem belang.

Persoonsgegevens worden bewaard totdat we denken dat je tevreden bent met onze reactie.

(*) Onverminderd het bovenstaande, kunnen Wij jouw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij onderworpen zijn, of om je vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke persoon te beschermen.

Daarnaast kunnen Wij (intern) e-mailadressen bijhouden van gebande leden die het vertrouwen van KlasCement ernstig hebben geschaad en ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan Onze gedragsregels die beschreven zijn in Onze Gebruiksvoorwaarden. Wij baseren Ons hiervoor op Ons gerechtvaardigd belang: voorkomen van fraude, strafbare feiten en wangedrag. De lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep personen binnen KlasCement.

3.2. Verwerkers

Een verwerker is iemand die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van Ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. In dit geval zullen Wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens Onze instructies.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT-technische ondersteuning, hosting-, security- en back-updoeleinden;
 • bedrijven die we hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bv. verzorgen van uitnodigingen, etc.);
 • bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden.

4. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet delen met derden voor welke doeleinden dan ook, behoudens de volgende uitzonderingen.

In sommige omstandigheden kunnen Wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van je, te delen als Wij betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

Wij kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan een derden (vaak partners) waarvan de inhoud op Onze website verschijnt met als doel onder andere hen in staat te stellen contact met je op te nemen om je relevante diensten aan te bieden.

KlasCement treedt op als medeverantwoordelijke voor doorgifte van jouw gegevens naar de volgende partners/diensten (categorieën van ontvangers):

 • bedrijven die producten/diensten aanbieden voor digitale leermiddelen.

Op de pagina met je externe machtigingen vind je een lijst met alle partners/diensten, de contactgegevens en links naar de privacyverklaring van de partners/diensten. De rechtsgrond is telkens toestemming, die je op dezelfde pagina kan intrekken. De voormelde partners/diensten kunnen voor hun eigen doeleinden de persoonsgegevens verder verwerken. Voor de verdere verwerking van je persoonsgegevens treden de partners/diensten op als een zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke. Naast de in deze privacyverklaring genoemde verwerking van persoonsgegevens, heeft KlasCement geen invloed op de verdere verwerking van persoonsgegevens door de partner/dienst. KlasCement adviseert je hiervoor om de privacyverklaring van de partner/dienst regelmatig te controleren.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om het verlies, het misbruik of de wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen.

6. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring ten allen tijde aan te passen door een nieuwe versie op ons Platform te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer toepasselijke wetgeving verandert, of wanneer Wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van jouw persoonsgegevens beïnvloedt. Indien Wij substantiële wijzigingen doorvoeren zal dat duidelijk gemeld worden aan jou. Wij adviseren je deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring.

7. Jouw rechten

7.1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor de Verwerkingsdoeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3.

Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan de termijn zoals vermeld in artikel 3.

7.2. Recht op inzage

Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens te raadplegen (en deze indien nodig, aan te passen). In dat geval kan het Departement, om misbruik te voorkomen, je vragen bij contact om je adequaat te identificeren. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot je persoonsgegevens.

7.3. Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich ook tot Ons richten met een verzoek tot wijziging.

7.4. Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel.
 • Je herroept je toestemming tot het verwerken van je persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens.
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt.
 • Je persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

7.5. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Ons om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

7.6. Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken, tenzij Wij kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op je recht om zich te verzetten.

7.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

7.8. Recht op het intrekken van je toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde je toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketingdoeleinden. Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens de toestemming is, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

7.9. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als je van mening bent dat Onze verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

8. Actualisering van je persoonsgegevens

Voor de Bezoeker: laat het Ons weten als de persoonsgegevens die Wij over je hebben, moeten worden gecorrigeerd of bijgewerkt. Voor Geregisteerde Gebruiker: via je account-instelling (profielpagina) kan je de persoonsgegeven corrigeren of bijwerken.