Sleutelcompetentie: ondernemingszin

Het eerste aspect van deze sleutelcompetentie, het ontwikkelen van initiatief en het omzetten van ideeën in daden door creativiteit, het nemen van risico’s en projectbeheer, is een zeer brede en transversale competentie die ook buiten een economische context een rol speelt. Daaraan werden ambitie en loopbaancompetenties toegevoegd. Die leggen de nadruk op het (ver)kennen van de eigen talenten met het oog op goede, positieve keuzes maken en zelfsturing.

Alle bouwstenen van deze competentie zijn transversaal; ze worden best gerealiseerd binnen meerdere wetenschapsgebieden en over verschillende domeinen heen. Het is daarbij belangrijk om het begrip ondernemen ruim genoeg te zien (bv. cultureel, maatschappelijk of economisch).

Zorgen voor creatief denkproces 

Ten eerste moeten leerlingen opportuniteiten zien en verkennen met behulp van een creatief denkproces. Het detecteren en identificeren van opportuniteiten, het afbakenen van een uitdaging en het bedenken van ideeën (bijvoorbeeld via brainstormtechnieken) zijn een eerste stap in het creatief denkproces.

Ideeën realiseren 

Een andere bouwsteen in deze sleutelcompetentie is de uitvoerbaarheid van ideeën onderzoeken, het inzetten van middelen tegenover doelstellingen afwegen en het gekozen idee stapsgewijs realiseren. Leerlingen hebben voor een efficiënte uitvoering competenties nodig zoals planningstechnieken, leidinggeven, teamwerking en methodes om conflicten op te lossen. Interactie met anderen kan bijdragen tot het ontdekken van eigen talenten en die van medeleerlingen. Het beheren van de beschikbare middelen is hierbij een belangrijk element.

Studiekeuze en loopbaanontwikkeling

Ten slotte komt ook (duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn, onder de aandacht. Voor de eerste graad ligt de focus op het maken van persoonlijke keuzes. Jongeren maken keuzes op basis van rationele, emotionele of intuïtieve criteria. Ze hebben nood aan ondersteuning om onderbouwde keuzes te maken. Het bewust afwegen van alternatieven op basis van (aangereikte) criteria kan gevolgen hebben op korte termijn maar ook op lange termijn. Bijvoorbeeld over studiekeuze maar ook over loopbaanontwikkeling op langere termijn.

Meer informatie en lesmateriaal over sleutelcompetenties 

16 sleutelcompetenties vormen de basis voor de nieuwe eindtermen. De eindtermen worden geformuleerd in functie van deze sleutelcompetenties en niet langer in functie van vakken of leergebieden. Klik door voor heldere informatie bij de competenties.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pexels