Gebruiksvoorwaarden

Gebruikte definities

Voor de toepassing van deze “Gebruiksvoorwaarden” wordt het volgende verstaan onder:

 • “Platform”: www.klascement.net en alle onderdelen ervan;
 • “Databank”: de verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend zijn en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn;
 • “Informatie”: alle gegevens die zich op het Platform bevinden en eventueel door een Geregistreerde Gebruiker werden geüpload, hieronder begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: foto's, afbeeldingen, video's, lesdocumenten, links naar educatieve sites, software, tekeningen, tekst, etc.;
 • “Gebruik” en ”Gebruiken”: het bekijken, downloaden en/of uploaden van Informatie op het Platform, alsook, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, het plaatsen en sturen van berichten;
 • “Bezoeker”: elke persoon die het Platform gebruikt zonder zich te registreren;
 • “Geregistreerde Gebruiker”: elke persoon die het Platform Gebruikt (of doet Gebruiken) en zich hiertoe voorafgaandelijk heeft geregistreerd op het Platform;
 • “(het) Departement”: Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap, gevestigd in Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel;
 • “KlasCementteam”: De medewerkers van het Departement die instaan voor het beheer en ontwikkeling van het Platform.

Inleiding

Het Departement is eigenaar en beheerder van het Platform en staat in voor de ontwikkeling van het Platform. Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder het Departement toegang verleent tot het Platform en waaronder Gebruik kan gemaakt worden van de aangeboden diensten.

Wij verzoeken je deze Gebruiksvoorwaarden grondig te lezen vooraleer het Platform te raadplegen of er op gelijk welke manier Gebruik van te maken.

Om Gebruik te kunnen maken van het uitgebreide aanbod van diensten aangeboden op het Platform (zie onder 1) moet je je registreren als Geregistreerd Gebruiker; daartoe dien je je uitdrukkelijk akkoord te verklaren met deze Gebruiksvoorwaarden. In geval je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en/of je de draagwijdte of de betekenis ervan niet begrijpt, verzoeken wij je om het Platform niet verder te bekijken en/of te Gebruiken, de registratieprocedure stop te zetten en het Platform zo snel mogelijk te verlaten.

1. Doel en aanbod Platform

Het doel van het Platform is het aanreiken van een hulpmiddel bij het zoeken naar Informatie bedoeld voor leerkrachten. Het Platform wil een eenvoudige, gepersonaliseerde en snelle methode aanbieden om Informatie via een gesloten netwerk vlot op te zoeken en te Gebruiken, alsook aan Geregistreerde Gebruikers toe te laten zelf Informatie toe te voegen en actueel te houden. Verder biedt het Departement een databankfaciliteit (doorzoekbare ledenlijst en bijlesgeversdatabank) aan die Geregistreerde Gebruikers toelaat om expertise te delen en in contact te komen met collega's.

1.1. Informatie vinden en delen

Via het Platform kan een Geregistreerde Gebruiker:

 • gepersonaliseerd zoeken;
 • inspireren met Informatie op maat;
 • informatie delen met anderen;
 • nuttige informatie bewaren in een eigen profiel.

Jouw voornaam en familienaam worden getoond bij elke toevoeging van Informatie die je doet op het Platform of wanneer je content uploadt op het Platform zodat zowel het Departement als de Geregistreerde Gebruikers weten welke Geregistreerde Gebruiker de Informatie heeft toegevoegd of auteur is van bepaalde content.

1.2. Netwerken

Via het Platform kan een Geregistreerde Gebruiker:

 • persoonlijke informatie en expertise delen via zijn/haar profiel;
 • informatie over een organisatie delen via organisatiepagina;
 • andere gebruikers zoeken, volgen en persoonlijk contacteren;
 • in dialoog gaan met andere gebruikers via o.a. berichten, reacties en in de ‘leraarskamer’.

Hiervoor gelden, zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, de volgende gedragsregels:

 • Je mag geen materiaal posten dat:
  • illegaal, schadelijk, in strijd met openbare orde of goede zeden, beledigend, vulgair, haatdragend, seksueel georiënteerd is;
  • inbreuk maakt op de privacy;
  • virussen, bugs of andere malware bevat;
  • anderszins onaanvaardbaar is of inbreuk maakt of kan maken op de intellectuele en/of andere rechten van derden.
 • Het is bovendien verboden te spammen of te flooden, i.e. het herhaaldelijk posten van dezelfde of sterk op elkaar gelijkende berichten, noch mag je dit gebruiken voor reclamedoeleinden.
 • Wanneer je in dialoog gaat, dien je er steeds op te letten dat je “on topic” blijft en enkel berichten post die relevant zijn voor de betreffende discussie en geen afbreuk doen aan de kwaliteit ervan.
 • Ook het imiteren van personen, of het nu Geregistreerde Gebruikers zijn of niet, is niet toegelaten.

Het Departement behoudt zich het recht om interacties die niet in overeenstemming zijn met de Gebruiksvoorwaarden te verwijderen of te wijzigen.

De pagina ‘nascholingsorganisaties’ geeft een overzicht van organisaties met een professionaliseringsaanbod voor leraren, directies en ander onderwijspersoneel. Deze pagina past in het concept van vraaggestuurde nascholing: op basis van een behoeftebepaling contacteer jij of een collega een organisatie die expertise heeft in een bepaald thema, en stemt met die organisatie het verloop van nascholingstraject (doelstellingen, aantal sessies, plaats en datum …) af.

Deze lijst bevat niet elke organisatie die op de vrije markt nascholing aanbiedt. Je vindt er alleen die nascholingsorganisaties die zich bij KlasCement hebben aangemeld en zelf aangaven een professionaliseringaanbod te hebben. KlasCement verstrekt geen kwaliteitslabels aan de opgenomen organisaties.

Van elke organisatie vind je contactinformatie en een omschrijving van het aanbod. Deze informatie wordt door de organisatie zelf ingegeven. KlasCement voert geen inhoudelijke controle uit, maar doet een beperkte verificatie wanneer een organisatie zich registreert. KlasCement behoudt zich het recht voor om de registratie van een organisatie te weren indien deze illegaal blijkt te zijn en/of wanneer de organisatie geen link heeft met onderwijs. Wanneer er een vermoeden is van een legaliteitsprobleem of onzorgvuldig bestuur of de activiteiten niet verenigbaar zijn met de eindtermen en/of met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind kan de organisatie zonder voorafgaande verwittiging geweerd worden.

Je kan zoeken naam van de organisatie, op thema en op provincie. Via de kijkwijzer krijg je hulp bij het kiezen van een nascholingsorganisatie.

2. Gebruik van het Platform

2.1. Verplichtingen van Bezoekers en Geregistreerde Gebruikers

Elke Bezoeker en/of Geregistreerde Gebruiker verklaart en waarborgt:

 • het Platform steeds als een ‘goede huisvader’ te Gebruiken: dit wil zeggen als een voorzichtig en zorgzaam mens;
 • het Platform niet te Gebruiken op een manier die ingaat tegen de Gebruiksvoorwaarden;
 • te voorkomen dat hij door een onvoorzichtig Gebruik van het Platform of Gebruik met slechte bedoelingen op gelijk welke manier afbreuk doet aan de inhoud van het Platform, niet-toegestane wijzigingen aanbrengt, functiestoornissen of een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Platform veroorzaakt, virussen of schadelijke bestanden uploadt, of bijdraagt aan eender welk incident dat schade zou kunnen veroorzaken aan het Departement, het KlasCementteam of derden;
 • het Platform niet te Gebruiken voor illegale doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van het Departement, het KlasCementteam of die van derden;
 • het Platform niet te Gebruiken voor politieke propaganda, commerciële activiteiten van of oneerlijke concurrentie tussen scholen, overeenkomstig de normen inzake zorgvuldig bestuur in onderwijs;
 • registratie- en persoonsgegevens correct op te geven en registratiegegevens nooit mee te delen  aan derden, op welke wijze ook, en deze als strikt persoonlijk te behandelen;
 • dat een eventuele profielfoto een herkenbare foto is van zichzelf​;​
 • de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt;
 • geen leerling te zijn in het leerplichtonderwijs;
 • een veilig en sterk wachtwoord te kiezen;
 • geen informatie door te sturen die ongewenst materiaal, virussen of reclameboodschappen bevat.

Communicatie tussen Geregistreerde Gebruikers mag enkel plaatsvinden met constructieve doelstellingen en zonder het oogmerk andere Geregistreerde Leden schade toe te brengen, te kwetsen, in diskrediet te brengen, te bedreigen of te beledigen.

Wanneer het Departement vermoedt dat je de Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of enige andere verplichting die voortvloeit uit de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, dan kan het Departement je zonder enige voorafgaande waarschuwing de toegang tot en het Gebruik van het Platform ontzeggen, weze het tijdelijk of definitief.

2.2. Inhoud

Je erkent en aanvaardt dat jij persoonlijk als enige verantwoordelijk bent voor alle handelingen die met jouw gebruikersaccount worden gesteld op het Platform. Je gaat er als Bezoeker of Geregistreerd Gebruiker mee akkoord dat het Gebruik van het Platform of van de Informatie volledig op eigen risico gebeurt. Het Departement fungeert louter als beheerder van het Platform en faciliteert in dit verband louter de mogelijkheid tot Gebruik van Informatie aan een Geregistreerd Gebruiker of Bezoeker.

Het Platform en alle daarin opgenomen Informatie is beschikbaar ‘as is’, dit wil zeggen in de huidige staat, met mogelijke onnauwkeurigheden en fouten en zonder dat er in dit verband enige manier garanties worden geleverd door het Departement en de occasionele medewerkers, die in naam en voor rekening van het Departement werken en het Platform (helpen) beheren.

Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen er fouten en vergissingen voorkomen en kan de ter beschikking gestelde Informatie onvolledig, onjuist, onnauwkeurig of niet bijgewerkt zijn. Het Departement kan echter niet waarborgen dat het Platform en de ter beschikking gestelde Informatie op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en foutvrij is noch dat deze geschikt zijn voor een bepaald doel. Om deze redenen mag je de opgenomen Informatie niet blindelings vertrouwen.

Het Departement kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor een rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel of schade dat je mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige Informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op het Platform.

Als er een probleem met bepaalde Informatie wordt gesignaleerd, zal het Departement alle redelijke maatregelen nemen die zij nuttig en noodzakelijk acht om dit te verhelpen. Neem bij twijfel best contact op met de betrokken partij van wie de Informatie afkomstig is (voor zover dit kan afgeleid worden), om zo de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de Informatie te controleren.

Elke Bezoeker en/of Geregistreerde Gebruiker erkent dat het downloaden of uploaden van Informatie of het op een andere wijze verkrijgen van Informatie door het Gebruik van het Platform volkomen op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Je bent zelf en zonder enige beperking verantwoordelijk voor de eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's die het gevolg zijn van het downloaden of uploaden van Informatie of van elk ander Gebruik van dit Platform.

Elke Bezoeker en/of Geregistreerd Gebruiker verklaart en waarborgt het Departement en het KlasCementteam te verdedigen tegen en te vrijwaren voor alle claims, gerechtelijke maatregelen en procedures, vonnissen, schade, kosten, vergoedingen, aanspraken en vorderingen ingesteld door derden op grond van een inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of op enig ander recht van een derde en elke Bezoeker en/of Geregistreerde Gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien hierin begrepen gebeurlijke rechtsplegingskosten.

Het Departement beperkt ten allen tijde zijn aansprakelijkheid tot het bedrag van € 2.500, en eventuele vorderingen tot schadevergoeding dienen binnen het jaar na het ontstaan van het schadeverwekkend feit te worden ingesteld. Het Departement en/of het KlasCementteam zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, omstandige schade, strafsancties of winstverlies, en kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor het Gebruik dat een Bezoeker of Geregistreerde Gebruiker maakt van de geleverde Informatie.

Het is mogelijk dat het Platform links bevat naar externe webpagina's van derden. De links worden louter ter informatie of voor uw gebruiksgemak aangeboden en houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan in hoofde van het Departement en betekent geenszins dat het Departement die externe websites goedkeurt of aanbeveelt.

Het Departement kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Belgische wetgeving.

Het Departement heeft geen invloed op de inhoud van die websites en/of pagina's en kan dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites of de juistheid van de informatie die zich daarop bevindt noch hier enige waarborg voor bieden.

Het Departement aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

2.4. Werking van het Platform

Het Departement doet zijn uiterste best om het Platform op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Verder doet het Departement al wat redelijk is om eventuele ongemakken die door technische fouten veroorzaakt zijn zoveel mogelijk te beperken. Het Departement kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er zogenaamde virussen of andere vormen van malware worden binnengebracht. Daarom kan het Departement niet garanderen dat de toegang tot het Platform op geen enkele manier wordt onderbroken of dat je niet op een andere manier hinder zou kunnen ondervinden.

De door Geregistreerde Gebruikers toegevoegde Informatie wordt door een team van moderatoren getoetst aan moderatiecriteria en gemetadateerd (bv. op basis van titel, omschrijving, vak, onderwijsniveau) volgens een vast protocol. Het Departement behoudt zich het recht om inhoud die niet in overeenstemming is met de moderatiecriteria geheel of gedeeltelijk niet te publiceren of te verwijderen, op eigen initiatief of na gemotiveerde melding van derden. De gebruiker waarvan inhoud geweigerd wordt, ontvangt hiervoor de motieven en kan bezwaar indienen. Het Departement oordeelt gemotiveerd of het bezwaar gegrond is.

Om bovenvermelde redenen kan Je het Departement noch het KlasCementteam aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welke toegang en/of het Gebruik van het Platform en de daaruit voortvloeiende schade.

Het Departement behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk, of in geval van stopzetting van de activiteiten van het Departement, etc. Dergelijke onderbrekingen zijn essentieel om wijzigingen en verbeteringen aan het Platform aan te brengen, alsook om een regelmatig technisch onderhoud en het bijwerken van de inhoud te verzekeren.

In geen enkel geval kan je het Departement of het KlasCementteam aansprakelijk stellen voor schade ten gevolge van dergelijke onderbrekingen.

3. Intellectuele Eigendomsrechten

Je aanvaardt en erkent dat het Platform en de Informatie beschermd zijn door intellectuele rechten van het Departement of van derden en dat deze te allen tijde dienen te worden gerespecteerd.

3.1. Uploaden van content

Wanneer je als Geregistreerde Gebruiker content uploadt op het Platform wordt van je verwacht dat:

 • je bevestigt dat je geen intellectuele eigendomsrecht van derden noch portretrechten schendt.
 • je aangeeft onder welke Creative Commons-licentie je de content aanbiedt (voor het selecteren van de gepaste Creative Commons-licentie zal je gevraagd worden een aantal vragen te beantwoorden: afhankelijk van jouw antwoorden zal een Creative Commons-licentie ‘op maat’ voorgesteld worden die je toevoegt aan de content. Op die manier is het voor derden duidelijk wat zij al dan niet met de door jou aangeboden content mogen doen zonder jouw voorafgaande toestemming te moeten vragen.

De vragen in verband met auteursrecht en portretrecht dienen naar waarheid te worden beantwoord en je erkent en aanvaardt dat wanneer dit niet het geval is, dit mogelijks kan leiden tot de schending van de intellectuele rechten die rusten op de content of informatie die je uploadt en dat jij hiervoor aansprakelijk bent. Je erkent dat je in dergelijk geval een Creative Commons-licentie zult aangebracht hebben op de content of informatie, zonder dat je dit op een rechtsgeldige wijze kon doen en je op deze wijze andere Geregistreerde Gebruikers, het Departement en derden kan misleiden met als gevolg dat deze mogelijks en volledig te goeder trouw op hun beurt de betreffende intellectuele rechten zullen schenden. In voorkomend geval ben je gehouden tot vrijwaring van deze andere Geregistreerde Gebruikers en derden en dit bovenop jouw algemene vrijwaringsplicht ten overstaan van het Departement. Bij melding van misbruik van intellectuele eigendomsrechten wordt de content of informatie verwijderd in afwachting van verder onderzoek.

Meer informatie over Creative Commons vind je op volgende webpagina: https://creativecommons.org/licenses/?lang=nl.

Indien je je uitschrijft als Geregistreerde Gebruiker, worden je persoonsgegevens gewist die vervat zitten in je gebruikersprofiel (account). Echter, Informatie die je hebt toegevoegd aan het Platform en die niet in je gebruikersprofiel vervat zit, zal op het Platform aangeboden blijven.

Let wel: in dat geval blijft je naam wel vermeld bij de leermiddelen of content die je aangeboden hebt teneinde conform het auteursrecht te werken.

3.2. Hergebruik van Informatie

Op grond van het auteursrecht mag je in principe voor het gebruik van Informatie die aangeboden wordt op het Platform niet hergebruiken zonder toestemming van de houder van het auteursrecht. Echter, er gelden specifieke uitzonderingen op het auteursrecht voor het hergebruik van informatie in het kader van de ‘normale’ (niet-commerciële) activiteiten van het onderwijs.

De uitzondering komt er op neer (mits aan bepaalde uitzonderingen voldaan is) dat je uit auteursrechtelijk beschermde werken mag reproduceren of deze mag hergebruiken zonder toestemming te vragen aan de houder van het auteursrecht, mits bronvermelding.

Concreet in de context van KlasCement betekent dit dat je als Geregistreerde Gebruiker een niet-exclusief recht krijgt om het Platform te Gebruiken voor niet-commerciële onderwijsdoeleinden en dat:

 • informatie hergebruikt (bv. ter illustratie bij lesmateriaal), verspreid of doorgegeven mag worden voor niet-commerciële doeleinden ten behoeve van onderwijs, mits bronvermelding (en verwijzing naar de Creative Commons-licentie);
 • informatie niet hergebruikt mag worden voor commerciële doeleinden of verkoop;

Meer toelichting bij deze ‘onderwijsuitzondering’ vind je terug in het Advies Auteursrecht.

Als vuistregel geldt dat elke Geregistreerde Gebruiker op eigen gezag en op eigen verantwoordelijkheid moet nagaan in welke mate de Informatie mag gereproduceerd en/of publiek meegedeeld mag worden. Concreet moet je als Geregistreerde Gebruiker zelf nagaan of de Informatie beschermd is door intellectuele rechten en of je deze informatie mag gebruiken (bv. of de informatie is vrijgegeven door middel van een vrij licentiemodel, zoals bijvoorbeeld de Creative Commons.

De Geregistreerde Gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de Informatie niet wordt aangewend op een wijze die strijdig is met de rechten van de houder van de betreffende intellectuele rechten of de toepasselijkheid van enige excepties of uitzonderingen op deze rechten. Het Departement, noch het KlasCementteam zullen in jouw plaats bepalen wie rechthebbenden zijn of bronvermeldingen toevoegen.

3.3. Databanken

Het Departement is producent van de Databank(en) die zich op het Platform bevinden. De eigendom van en de intellectuele rechten op de Databank(en) zelf liggen bij het Departement.

De eigendom van en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Databank(en) berusten bij de eigenaar(s) van de inhoud in kwestie. De inhoud van deze Databank(en) wordt mogelijks beschermd door de toepasselijke auteurswetten of overige wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom, en het gebruik ervan dient te gebeuren volgens de hierboven aangegeven regels.

Het is verboden de Databank(en) te reproduceren en/of mede te delen aan het publiek, tenzij deze reproductie bestemd is ter aanwending in een administratieve of gerechtelijke procedure en slechts een onderdeel van de Databank(en) betreft.

Elk toegestaan Gebruik van de Databank en de Informatie die erin is vervat houdt bovendien in dat je steeds op een duidelijke en zichtbare manier de bron van Informatie dient te vermelden. Dit wil zeggen dat je, naast de bronvermelding van de auteur van de Informatie, de naam van de producent en de benaming van de Databank(en) dient te vermelden.

Behoudens wat hierboven vermeld is, mag je het Platform niet (op welke manier ook of op welke informatiedrager ook) geheel of gedeeltelijke kopiëren, aanpassen, vertalen, verkopen, verhuren, uitlenen, meedelen aan het publiek of zelf afgeleide werken van voormelde elementen creëren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het Departement (of de betreffende auteur, mogelijk een Geregistreerde Gebruiker).

Meer informatie over intellectuele eigendomsrechten (en meer concreet auteursrechten) is te vinden op het Platform: KlasCement en Onderwijs.

4. Algemeen

Vertrouwelijkheid

Alle Informatie die je aan het Departement bezorgt, met inbegrip van de gegevens of de reacties betreffende de inhoud van dit Platform, zal als openbaar worden beschouwd.

Persoonsgegevens

Al de persoonsgegevens die je tijdens de registratie op het Platform aan het Departement doorgeeft, worden overeenkomstig onze Privacyverklaring behandeld en/of verwerkt.

Niet-verzakingsbeding

Het nalaten van het Departement om een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment of gedurende een periode te doen uitvoeren of het nalaten van het Departement om enig recht op grond van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze bepaling of aan haar rechten en beïnvloedt op geen enkele manier het recht van het Departement om op ieder ogenblik deze bepaling te doen uitvoeren of dit recht uit te oefenen.

Rechtsgeldigheid van de Gebruiksvoorwaarden

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zal beogen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De Bezoeker en/of de Geregistreerde Gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en de rechtbanken van Brussel zijn die de bevoegdheid hebben om kennis te nemen van een gebeurlijk geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden met uitsluiting van enige andere rechtbank.

Wijzigingen aan het Platform en/of de Gebruiksvoorwaarden

Het Departement heeft het recht om het Platform en de Informatie op elk moment te wijzigen en, tijdelijk dan wel definitief te laten verwijderen. Bovendien heeft het Departement het recht de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen. Het is Jouw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden door te nemen. In geval je het Platform na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft Gebruiken, geef je daarmee aan dat je uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt.

Bovendien wijst het Departement elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van het Platform of de Gebruiksvoorwaarden.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen: Feedback of Contact.